dilluns, 29 d’agost de 2011

La biblioteca escolar a les instruccions d'inici de curs

A la pàg. 46 de l'esmentat document podem llegir...

La biblioteca escolar, de la qual tots els centres han de disposar (article 88.1 de la Llei d’educació), és un recurs més per a l’assoliment dels objectius del projecte educatiu de cada centre. Les funcions de la biblioteca escolar s’han de preveure precisament a partir dels objectius del projecte educatiu, i les activitats planificades en relació amb la biblioteca i els serveis que ofereix a la comunitat escolar formen part de la programació general anual del centre.

La biblioteca escolar és un espai educatiu i dinàmic, un centre de recursos que conté documents en tot tipus de suport per a l’aprenentatge i per a la recerca. És un servei per al desenvolupament del currículum i dels altres aspectes del projecte educatiu de centre adreçat als professors, als alumnes i a tota la comunitat escolar. La seva missió és facilitar l’accés i difondre els recursos d’informació afavorint els processos de creació del coneixement.

La biblioteca és un recurs fonamental per a l’adquisició de les competències bàsiques i el desplegament dels continguts curriculars a totes les àrees, matèries i etapes educatives. Així esdevé, doncs, un element clau per a l’assoliment de la competència informacional, el foment de la lectura i l’adquisició d’aprenentatges autònoms.

La biblioteca escolar es comunica i interacciona amb les seves comunitats d’usuaris utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació i s’integra als entorns virtuals d’aprenentatge i als sistemes d’informació del centre. D’aquesta manera, una biblioteca deixa de ser exclusivament un espai físic i esdevé una biblioteca que conté, també, espais virtuals per a la consulta i per a la comunicació.

El funcionament, l’expansió i la dinamització de la biblioteca escolar al servei de l’aprenentatge i el coneixement giren a l’entorn de quatre àmbits:

L’organització de la informació i del fons documental
La biblioteca recull, gestiona i difon informació i documents que la comunitat educativa necessita per al desenvolupament de les seves tasques curriculars i l’evolució del projecte educatiu de cada centre. La seva gestió, com a ens mediador, comprèn la selecció, adquisició, catalogació i difusió de materials i requereix personal format, especialitzat i coneixedor del centre educatiu.

El pla de lectura del centre
La biblioteca dóna suport al pla de lectura del centre, que a partir de les necessitats detectades en una anàlisi prèvia desenvolupa objectius, metodologies i estratègies per aprofitar i assegurar l’assoliment de les competències bàsiques i per fomentar l’hàbit lector i el gust per llegir.

La competència informacional
La biblioteca facilita fonts d’informació i recursos diversos, útils per als alumnes, els professors i tota la comunitat escolar, alhora que proporciona eines i estratègies didàctiques i metodològiques per afavorir la competència informacional. El treball conjunt amb les tecnologies de l’aprenentatge i la comunicació és imprescindible.

La dinamització dels seus serveis i recursos
Els serveis i recursos de la biblioteca escolar es dinamitzen amb la planificació i el desenvolupament de programes i activitats per donar-los a conèixer i per promoure la lectura i la competència informacional.
...

Tot i que els centres disposen d’autonomia per decidir la millor manera de garantir l’eficiència i l’eficàcia en l’ús del recurs “biblioteca escolar”, es recomana que en cada centre es designi una persona de l’equip docent que en coordini o es responsabilitzi expressament de la seva utilització.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada